TDAPI_NODE_TYPE Enumeration
Description
Node Types.
Members
Member Value Description
NODE_TYPE_ANALYSISITEM 13 Analysis Item node type.
NODE_TYPE_ANALYSISITEM_FOLDER 12 Analysis Item folder node type.
NODE_TYPE_BASELINE 9 Baseline node type.
NODE_TYPE_BPM_ELEMENT 20 BPM Model Element type.
NODE_TYPE_BPM_FOLDER 18 BPM Model Folder type.
NODE_TYPE_BPM_MODEL 19 BPM Model type.
NODE_TYPE_BPM_PATH 17 BPM Model Path type.
NODE_TYPE_COMPARISON 16 Comparison node type.
NODE_TYPE_DASHBOARD_FOLDER 14 dashboard folder node type.
NODE_TYPE_DASHBOARD_PAGE 15 dashboard page node type.
NODE_TYPE_DIAGRAM 21 Diagram type.
NODE_TYPE_DIAGRAM_ELEMENT 22 Diagram Element type.
NODE_TYPE_FAVORITE 5 Favorite node type.
NODE_TYPE_FAVORITE_FOLDER 4 Favorite folder node type.
NODE_TYPE_LIBRARY 7 Library node type.
NODE_TYPE_LIBRARY_FOLDER 6 Library Folder node type.
NODE_TYPE_LIBRARY_PART 8 Library Part node type.
NODE_TYPE_QCRESOURCE 11 QC Resource node type.
NODE_TYPE_QCRESOURCE_FOLDER 10 QC Resource folder node type.
NODE_TYPE_RELEASE 2 Release node type.
NODE_TYPE_RELEASE_FOLDER 1 Release folder node type.
NODE_TYPE_RELEASECYCLE 3 ReleaseCycle node type.
NODE_TYPE_TEST_FOLDER 23 Test folder type.
NODE_TYPE_TEST_SET_FOLDER 24 Test set folder type.
NODE_TYPE_UNDEFINED 0 Undefined node type.