Maximize Method (IWindow)
Maximizes this window.
C# Syntax
void Maximize()