Minimize Method (IWindow)
Minimizes this window to an icon.
C# Syntax
void Minimize()