SetFocus Method (IRadioButton)
Sets focus on the radio button.
C# Syntax
void SetFocus()