Maximize Method (IWindow)
Maximizes this window or dialog box.
C# Syntax
void Maximize()