Next Method (ICarousel)
Slides this carousel to the next item.
C# Syntax
void Next()