Maximize Method (IWindow)
Maximizes this window.

C# Syntax

void Maximize()