Minimize Method (IWindow)
Minimizes this window to an icon.

C# Syntax

void Minimize()