SetFocus Method (IRadioButton)
Sets focus on the radio button.

C# Syntax

void SetFocus()