Maximize Method (IWindow)
Maximizes this window or dialog box.

C# Syntax

void Maximize()