Next Method (ICarousel)
Slides this carousel to the next item.

C# Syntax

void Next()