Minimize Method (IWindow)
Minimizes the window to an icon.

C# Syntax

void Minimize()